Ansökan

Kan man skicka in sin ansökan på papper eller via epost?

Nej. Endast ansökningar inskickade via vårt elektroniska ansökningssystem kommer att beaktas (länk på sidan Ansökan & Rapportformulär) .

Vi är en grupp som vill åka tillsammans till Japan. Är vi behöriga att söka?

Bidrag till gruppresor ges ej.

Vi är två personer som vill åka tillsammans, är det OK?

Det är OK om ni har olika arbetsuppgifter. Vill ni åka tillsammans måste ni motivera varför ni behöver vara två och specificera rollfördelningen och vad var och en ska göra i projektet. Ni måste dock skicka in var sin ansökan via ansökningssystemet, och efter avslutad resa, var sin rapport.

Måste man vara svensk medborgare för att kunna få stipendium?

Ja, endast svenska medborgare kan få stipendium. Enbart svenskt personnummer räcker inte.

Vad är skillnaden mellan ett kontaktstipendium och ett ordinarie stipendium?

Ett kontaktstipendium gäller en kortare förberedande resa på 1 – 2 veckor för att etablera kontakter i Japan för ett framtida samarbete eller projekt.  Ett ordinarie stipendium är en projektresa på 2 – 12 veckor.

Av omsorg för en framgångsrik vistelse i Japan i syfte att samla empiriskt datamaterial för t.ex. en examensuppsats, måste studenter ha etablerade kontakter på plats i Japan innan en stipendieansökan inlämnas. Därför kommer alla ansökningar inom sökandekategorin ”högskolestuderande och studerande på annan post-gymnasial utbildning” att behandlas av stiftelsen som ordinarie stipendium.

Om man får ett kontaktstipendium kan man därefter få ett stipendium för en längre vistelse?

En kontaktresa (förstudie) kan följas av en ansökan om ordinarie stipendium i nästa stipendieomgång, men det finns ingen garanti för att man får ordinarie stipendium bara för att man varit i Japan på kontaktstipendium.

Finns det några ämnesmässiga begränsningar?

Nej, vi inskränker oss inte till några speciella discipliner och utesluter inga. Men man måste tillhöra någon av kategorierna forskare eller doktorand, högskolestuderande eller studerande på annan post-gymnasial utbildning, journalist, eller konst- och kulturutövare. Vi förväntar oss att kunskap som har inhämtats under besöket kommer att spridas vidare efter hemkomsten och hur detta planeras att ske ska anges i ansökan.

Är det möjligt att få tolkhjälp?

I vissa speciella fall är det möjligt att få pengar till tolk. Motivera detta i din ansökan.

Kan jag få stipendium för att delta i en konferens, hålla utställningar eller föreläsa i Japan?

Nej.

Kan jag få stipendium för att delta i kurser eller studieresor?

Nej.

Vad menas med ”Dokumentation om kontakter i Japan”?

Dokumentation om kontakter i Japan kan vara i form av inbjudningsbrev eller utskrift av för ändamålet relevant e-postkorrespondens. En lista på namn och adresser till institutioner eller enbart hänvisning till t ex någon på svenska ambassaden i Tokyo räcker inte. Man ska ha gått vidare och etablerat kontakt med relevanta parter.

Hur ska de bifogade rekommendationsbreven se ut?

De två rekommendationsbreven ska vara aktuella och relevanta för ansökan samt innehålla namnteckningen och kontaktuppgifter för den personen som skrivit rekommendationen. Rekommendationsbreven bör komma från personer som känner dig och ditt arbete/forskning, som kan intyga att du kan fullborda det projekt som du söker stipendiet för.

Vad händer om jag skickar in en ansökan som inte är fullständig?

En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

När kan jag förvänta mig att få besked om jag fått stipendium eller ej?

Beslutsbreven skickas ut via ansökningssystemet till alla som skickat in en ansökan, inom 6 veckor efter avslutat ansökningsomgång.

Jag har tidigare erhållit ordinarie stipendium, kan jag söka på nytt?

För ordinarie stipendier gäller en karensperiod om tre år innan stipendium på nytt kan beviljas.

Om du har fått stipendium beviljat

Får jag påbörja min vistelse i Japan innan sista ansökningsdatum?

Nej, stipendiet avser vistelser som ska äga rum under perioden 1 december – 30 november påföljande år.

Jag har ansökt om stipendium för 12 veckor. Varför fick jag bara stipendiemedel för 7 veckor?

Ibland beslutar styrelsen att bevilja för kortare tid än den du sökt för.

När ska man senast skicka in sin rapport?

Rapport ska skickas in via ansökningssystemet inom 3 månader efter avslutad stipendievistelse i Japan.

Om du sökte via ansökningssystemet (gäller ansökningarna skickade efter augusti 2019), loggar du in med samma epostadress och lösenord som du använde när du skapade din ansökan i systemet; leta fram din ansökningsomgång och klicka på rapport-knappen så kan du skriva din rapport direkt i systemet.

Om du sökte på papper (gäller ansökningarna skickade före januari 2019) hittar du rapport-blanketten på sidan Ansökan & Rapportformulär.

Jag har fått stipendium beviljat, men har inte kunnat nyttja anslaget under avsedd tidsperiod. Kan jag få dispens och nyttja stipendiet nästa år?

Du har ett (1) år på dig att nyttja ditt stipendium. Om du är i en sådan situation att du bedömer att du inte har möjlighet att nyttja ditt stipendium inom utsatt tidsperiod, förfaller stipendiet helt och du måste betala tillbaka stipendiet till stiftelsen. Du kan skicka in en ansökan för samma projekt under nästa ansökningsomgång, men det är inte garanterat att du kommer att beviljas ett stipendium då.