Vi är en grupp som vill åka tillsammans till Japan. Är vi behöriga att söka?

Bidrag till gruppresor ges ej.

Måste man vara svensk medborgare för att kunna få stipendium?

Ja, endast svenska medborgare kan få stipendium. Enbart svenskt personnummer räcker inte.

Om man får ett kontaktstipendium kan man därefter få ett stipendium för en längre vistelse?

En kontaktresa (förstudie) kan följas av en ansökan om ordinarie stipendium i nästa stipendieomgång, men det finns ingen garanti för att man får ordinarie stipendium bara för att man varit i Japan på kontaktstipendium.

Jag har tidigare erhållit ordinarie stipendium, kan jag söka på nytt?

För ordinarie stipendier gäller en karensperiod om tre år innan stipendium på nytt kan beviljas.

Finns det några ämnesmässiga begränsningar?

Nej, vi inskränker oss inte till några speciella discipliner och utesluter inga. Men man måste tillhöra någon av kategorierna forskare, konst- och kulturutövare, journalist eller högskolestuderande (examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå,  ej utbytesstudier). Vi förväntar oss att kunskap som har inhämtats under besöket kommer att spridas vidare efter hemkomsten och hur detta planeras att ske ska anges i ansökan.

Kan man få stipendium för att delta i en konferens, hålla utställningar eller föreläsa i Japan?

Nej

Vad menas med ”Dokumentation om kontakter i Japan”?

Dokumentation om kontakter i Japan kan vara i form av inbjudningsbrev eller utskrift av för ändamålet relevant e-postkorrespondens. En lista på namn och adresser till institutioner eller enbart hänvisning till t ex någon på svenska ambassaden i Tokyo räcker inte. Man ska ha gått vidare och etablerat kontakt med relevanta partner.

Hur ska de bifogade rekommendationsbreven se ut?

Rekommendationsbreven ska vara aktuella och relevanta för ansökan samt undertecknade.

Får jag påbörja min vistelse i Japan innan sista ansökningsdatum?

Nej, stipendiet avser vistelser som ska äga rum under perioden 1 mars – 28 februari påföljande år.

När ska man senast skicka in sin rapport?

Rapport ska skickas in inom 3 månader efter avslutad stipendievistelse i Japan.

Kan man skicka in sin ansökan på papper eller via epost?

Nej. Endast ansökningar inskickade via vårt elektroniska system kommer att beaktas.

När kan jag förvänta mig att få besked om jag fått stipendium eller ej?

Under första hälften av februari påföljande år.

Vad händer om jag skickar in en ansökan som inte är fullständig?

Den elektroniska ansökningsblanketten går inte att skicka in om den inte är fullständig, och ansökan kommer inte att behandlas.

Jag har ansökt om stipendium för 12 veckor. Varför fick jag bara stipendiemedel för 7 veckor?

Ibland beslutar styrelsen att bevilja för kortare tid än den du sökt för.

Vi är två personer som vill åka tillsammans, är det OK?

Det är OK om ni har olika arbetsuppgifter. Vill ni åka tillsammans måste ni motivera varför ni behöver vara två och specificera rollfördelningen och vad var och en ska göra i projektet. Det ska vara separata ansökningar och rapporter.

Är det möjligt att få tolkhjälp?

I vissa speciella fall är det möjligt att få pengar till tolk. Motivera i ansökan.